Më datë 25.04.2018, në ora 16:00 (të mërkurën) zhvillohet ankandi i pare ankandin e parë për shitjen e pasurisë së paluajtshme të debitorit

kbankand-620x138

Kolaterali është:

Pasuria e llojit "Njësi", me nr. Pasurie 6/477-N.14, volumi 22, fq. 67, me sipërfaqe 56.74 m2, e ndodhur në Zonën Kadastrale nr. 8524”, me adresë në lagjen “Aqif Pasha”, Elbasan, në pronësi të Dritan Isuf Ekmekçiu”

Çmimi me të cilin fillon ankandi i parë është 29,440 (njëzet e nëntë mijë e katërqind e dyzet) euro.

  1. Ankandi do të qëndrojë i publikuar nga data 11.04.2018 deri më datë 25.04.2018 në përfundim të orarit zyrtar (ora 16:00).
  2. Ankandi do të zhvillohet në ambientet e zyrës së përmbarimir “Kodra Bailiff Service” sh.p.k., me adresë në Rr; “Frederik Shiroka”, Kulla.3, Shk.3 Kati 2, Nr. 4, Tiranë.
  3. Secili ofrues duhet të depozitojë, bashkë me kërkesën për pjësëmarrjen në ankand, edhe garancinë prej 10% të çmimit fillestar, në llogarinë bankare të Shoqerisë “KODRA BAILIFF SERVICE” sh.p.k., pranë “B.K.T” sh.a me Nr. Llogarie 426725984 dhe IBAN AL8120511265725984CLPRCLALLD.

Posted in: Ankande

Leave a Comment (0) ↓