Më datë 22.02.2018, në ora 16:00 (të enjten), zhvillohet ankandi i tretë për shitjen e pasurisë së paluajtshme të debitorit

kbankand-620x138

Kolaterali ëshë:

Pasuria e paluajtshme është me të dhënat si më poshtë:

“Pasuria e llojit “garazh” me nr. 3/570, e regjistruar në volumin 54, faqe 14, Zona Kadastrale 8513, me sipërfaqe 18 m2, me adresë në rr. “H. Myshketa”, Durrës, në pronësi të Sinman Impex me NIPT J61825513U”.

Çmimi me të cilin fillon ankandi i tretë është 2,744 (dy mijë e shtatëqind e dyzet e katër) euro.

2. Ankandi do të qëndrojë i publikuar nga data 24.01.2018 deri më datë 22.02.2018 dhe zhvillohet në këtë datë në përfundim të orarit zyrtar (ora 16:00) ne ambientet e “Kodra Bailiff Service” sh.p.k., me adresë në Rr; “Frederik Shiroka”, Kulla.3, Shk.3 Kati 2, Nr. 4, Tiranë.                    Cel +355 (0) 699381888

Posted in: Ankande, Uncategorized

Leave a Comment (0) ↓