Më datë 21.02.2018, në ora 16:00 (të mërkurën), zhvillohet ankandi i tretë për shitjen e pasurisë së paluajtshme të debitorit

kbAnkand-620x1381.png (620×138)

Kolaterali është:

Pasuria e paluajtshme është me të dhënat si më poshtë:

“Arë, me nr. Pasurie 58/8, ZK.1925, vol.3, fq.142, sip. 5000 m2, e ndodhur në adresën Hamallë, Durrës, në pronësi të Jani Xhelal Xhemollari”,

Çmimi me të cilin fillon ankandi i tretë është 2,660,000 (dy milion e gjashtëqind e gjashtëdhjetë mijë) lekë.

2. Ankandi do të qëndrojë i publikuar nga data 23.01.2018 deri më datë 21.02.2018 dhe zhvillohet në këtë datë në përfundim të orarit zyrtar (ora 16:00) ne ambientet e “Kodra Bailiff Service” sh.p.k., me adresë në Rr; “Frederik Shiroka”, Kulla.3, Shk.3 Kati 2, Nr. 4, Tiranë.   

Cel +355 (0) 699381888

Posted in: Ankande, Uncategorized

Leave a Comment (0) ↓