Më datë 18.01.2018, në ora 16:00 (të enjten), zhvillohet ankandi i dytë për shitjen e pasurisë së paluajtshme të debitorit

kbankand-620x138

Kolaterali është:

 

Pasuria e paluajtshme është me të dhënat si më poshtë:

“Arë, me nr. Pasurie 58/8, ZK.1925, vol.3, fq.142, sip. 5000 m2, e ndodhur në adresën Hamallë, Durrës, në pronësi të Jani Xhelal Xhemollari”,

Çmimi me të cilin fillon ankandi i dytë është 2,800,000 (dy milion e tetëqind mijë) lekë.

2. Ankandi do të qëndrojë i publikuar nga data 20.12.2017 deri më datë 18.01.2018 dhe zhvillohet në këtë datë në përfundim të orarit zyrtar (ora 16:00) ne ambientet e “Kodra Bailiff Service” sh.p.k., me adresë në

Rr; “Frederik Shiroka”, Kulla.3, Shk.3 Kati 2, Nr. 4, Tiranë.                    Cel +355 (0) 699381888

Posted in: Ankande

Leave a Comment (0) ↓