Më datë 14.05.2018 në ora 16:00 (të hënën) zhvillohet ankandin e tretë për shitjen e pasurisë së paluajtshme të debitorit me të dhënat si më poshtë:

kbankand-620x138

Kolaterali është:

Arë", me nr. pasurie 58/25, vol. 8, fq. 28, ZK 1925, me sipërfaqe 8,750 m2, me adresë në Hamallë, Durrës, në pronësi të Jani Xhelal Xhemollari”

Çmimi me të cilin fillon ankandi i tretë është 4,655,000 (katër milion e gjashtëqind e pesëdhjetë e pesë mijë) lekë.

  1. Ankandi do të qëndrojë i publikuar nga data 13.04.2018 deri më datë 14.05.2018 në përfundim të orarit zyrtar (ora 16:00).
  2. Ankandi do të zhvillohet në ambientet e shoqërisë së përmbarimir “Kodra Bailiff Service” sh.p.k., me adresë në Rr. “Frederik Shiroka”, Kulla. 3, Shk. 3 Kati 2, Nr. 4, Tiranë.
  3. Secili ofrues duhet të depozitojë, bashkë me kërkesën për pjësëmarrjen në ankand, edhe garancinë prej 10% të çmimit fillestar, në llogarinë bankare të Shoqerisë “KODRA BAILIFF SERVICE” sh.p.k., pranë “B.K.T” sh.a me Nr. Llogarie 426725984 dhe IBAN AL8120511265725984CLPRCLALLD.

Posted in: Ankande

Leave a Comment (0) ↓