Më 07.08.2017, në ora 16:00 (të henen), zhvillohet ankandi i dyte për shitjen e pasurive se paluajtshme te debitorit.

kbankand-620x138

Kolaterali është:

Pasuria e cilësuar si “Ndërtesë me numër pasurie 1/195, ZK 8594, vol. 19, fq. 110, me sip. 32 m2, me adresë në rr. “Baja e Vogël”, Shkodër, në pronësi të Dedë Pjetër Guri.

Çmimi me të cilin fillon ankandi i tretë është është 10,080 (dhjetë mijë e tetëdhjetë) euro.

2. Ankandi do të qëndrojë i publikuar nga data 07.07.2017 deri më datë 07.08.2017 dhe zhvillohet në këtë datë në përfundim të orarit zyrtar (ora 16:00) ne ambjentet e “Kodra Bailiff Service”sh.p.k., me adresë në

Rr; “Frederik Shiroka”, Kulla.3, Shk.3 Kati 2, Nr. 4, Tiranë.                Cel +355 (0) 699381888

Posted in: Ankande

Leave a Comment (0) ↓