Legjislacioni

Kodi i Procedurës Civile i Republikës së Shqipërisë. Miratuar me Ligjin Nr. 8116 dhe ndryshuar me Ligjet Nr. 8431. (Azhornuar Shtator 2013)

 


 

Ligj Nr. 10031, Dt. 11.12.2008. Për shërbimin përmbarimor gjyqësor privat. Ndryshuar me Ligjin Nr. 1037, Dt. 11.05.2099.


 

Udhëzim Nr. 1240/5, Dt. 15.09.2009. Për caktimin e tarifave për shërbimet e ofruara nga shërbimi përmbarimor gjyqësor privat.

 


 

Udhëzim Nr. 5, Dt 21.06.2003. Për mënyrën e zbatimit të ekzekutimit të detyrimeve mbi shumat e llogarive në banka. Në mbeshtetje të Ligjit Nr. 8269.


 

Udhëzim Nr. 5, Dt 12.12.2012. Për përcaktimin e rregullave të hollësishme për zhvillimin e ankandit nga përmbaruesi gjyqësor.


 

Udhëzim Nr. 2, Dt. 18.8.2011. Për mënyren e ekzekutimit të detyrimeve monetare të institucioneve buxhetore në llogari të thesarit.


 

Udhëzim Nr. 95, Dt 7.4.2014. Për përcaktimin e institucioneve dhe organeve që marrin të dhëna personale nga shërbimi i gjendjes civile.


 

Udhëzim Nr. 5, Dt 21.06.2003. Për mënyrën e zbatimit të ekzekutimit të detyrimeve mbi shumat e llogarive në banka. Në mbështetje të Ligjit Nr. 8269.