Më datë 11.04.2018 , në ora 16:00 (të mërkurën), zhvillohet ankandi i dytë për shitjen e pasurisë së paluajtshme të debitorit

kbankand-620x138

Kolaterali është:

Pasuria e luajtshme është me të dhënat si më poshtë:

Arë", me nr. pasurie 58/25, vol. 8, fq. 28, ZK 1925, me sipërfaqe 8,750 m2, me adresë në Hamallë, Durrës, në pronësi të Jani Xhelal Xhemollari”

       Çmimi me të cilin fillon ankandi i dytë është 4.900.000 (katër milion e nëntëqind mijë) lekë.

1.      Ankandi do të qëndrojë i publikuar nga data 13.03.2018 deri më datë 11.04.2018 në përfundim të orarit zyrtar (ora 16:00).

2.      Ankandi do të zhvillohet në ambientet e shoqërisë së përmbarimir “Kodra Bailiff Service” sh.p.k., me adresë në Rr; “Frederik Shiroka”, Kulla.3, Shk.3 Kati 2, Nr. 4, Tiranë.

3.     Secili ofrues duhet të depozitojë, bashkë me kërkesën për pjësëmarrjen në ankand, edhe garancinë prej 10% të çmimit fillestar, në llogarinë bankare të Shoqerisë “KODRA BAILIFF SERVICE” sh.p.k., pranë “B.K.T” sh.a me Nr. Llogarie 426725984 dhe IBAN AL8120511265725984CLPRCLALLD.

Posted in: Ankande, Uncategorized

Leave a Comment (0) ↓