Archive for Uncategorized

Më datë 11.04.2018 , në ora 16:00 (të mërkurën), zhvillohet ankandi i dytë për shitjen e pasurisë së paluajtshme të debitorit

Kolaterali është: Pasuria e luajtshme është me të dhënat si më poshtë: “Arë", me nr. pasurie 58/25, vol. 8, fq. 28, ZK 1925, me sipërfaqe 8,750 m2, me adresë në Hamallë, Durrës, në pronësi të Jani Xhelal Xhemollari”        Çmimi me të cilin fillon ankandi i dytë është 4.900.000 (katër milion e nëntëqind mijë) […]

Lexo Me Shume... →

Posted in: Ankande, Uncategorized

Leave a Comment (0) →

Më datë 21.02.2018, në ora 16:00 (të mërkurën), zhvillohet ankandi i tretë për shitjen e pasurisë së paluajtshme të debitorit

Kolaterali është: Pasuria e paluajtshme është me të dhënat si më poshtë: “Arë, me nr. Pasurie 58/8, ZK.1925, vol.3, fq.142, sip. 5000 m2, e ndodhur në adresën Hamallë, Durrës, në pronësi të Jani Xhelal Xhemollari”, Çmimi me të cilin fillon ankandi i tretë është 2,660,000 (dy milion e gjashtëqind e gjashtëdhjetë mijë) lekë. 2. Ankandi […]

Lexo Me Shume... →

Posted in: Ankande, Uncategorized

Leave a Comment (0) →

Më datë 22.02.2018, në ora 16:00 (të enjten), zhvillohet ankandi i tretë për shitjen e pasurisë së paluajtshme të debitorit

Kolaterali ëshë: Pasuria e paluajtshme është me të dhënat si më poshtë: “Pasuria e llojit “garazh” me nr. 3/570, e regjistruar në volumin 54, faqe 14, Zona Kadastrale 8513, me sipërfaqe 18 m2, me adresë në rr. “H. Myshketa”, Durrës, në pronësi të Sinman Impex me NIPT J61825513U”. Çmimi me të cilin fillon ankandi i […]

Lexo Me Shume... →

Posted in: Ankande, Uncategorized

Leave a Comment (0) →

Më 03.03.2017, në ora 16:00 (të prenten), zhvillohet ankandi i dyte për shitjen e pasurive se paluajtshme te debitorit.

Kolaterali është: 1- Pasuria e llojit Apartament me nr.9/239+1-7, zk.8572, sip.totale.97.1 m2 me adrese, Lagjia “Skender Libohova “ Lushnje ne pronesi te Leonard Fatmir Marra i dtl.27.04.1985 ne vleren 2,928,475 (dy miljon e nenteqind e njezet e tete mije e katerqind e shtatedhjete e pese ) leke. 2- Pasuria e llojit Apartament me nr.Pasurie 3/97+1-6, […]

Lexo Me Shume... →

Posted in: Uncategorized

Leave a Comment (0) →

Më 02.02.2017, në ora 16:00 (të enjten), zhvillohet ankandi i pare për shitjen e pasurive se paluajtshme te debitoreve.

Kolaterali është: Arë+Truall, me sipërfaqe 1360 m2, në ZK 1869, me Nr. Pasurie 146/5, vol. 4, fq. 52, e regjistruar në ZRPP Shkodër, në pronësi të Gëzim Nikë Prroni, Agetina Nikollë Prroni, Sose Kolë Prroni, Mirë Nikë Prroni, Alda Nikë Prroni, Agron Nikë Prroni, Age Nikë Prroni, Lindita Nikë Prroni Çmimi me të cilin fillon […]

Lexo Me Shume... →

Posted in: Uncategorized

Leave a Comment (0) →