Archive for Ankande

Më datë 14.05.2018 në ora 16:00 (të hënën) zhvillohet ankandin e tretë për shitjen e pasurisë së paluajtshme të debitorit me të dhënat si më poshtë:

Kolaterali është: Arë", me nr. pasurie 58/25, vol. 8, fq. 28, ZK 1925, me sipërfaqe 8,750 m2, me adresë në Hamallë, Durrës, në pronësi të Jani Xhelal Xhemollari” Çmimi me të cilin fillon ankandi i tretë është 4,655,000 (katër milion e gjashtëqind e pesëdhjetë e pesë mijë) lekë. Ankandi do të qëndrojë i publikuar nga data […]

Lexo Me Shume... →

Posted in: Ankande

Leave a Comment (0) →

Më datë 25.04.2018, në ora 16:00 (të mërkurën) zhvillohet ankandi i pare ankandin e parë për shitjen e pasurisë së paluajtshme të debitorit

Kolaterali është: Pasuria e llojit "Njësi", me nr. Pasurie 6/477-N.14, volumi 22, fq. 67, me sipërfaqe 56.74 m2, e ndodhur në Zonën Kadastrale nr. 8524”, me adresë në lagjen “Aqif Pasha”, Elbasan, në pronësi të Dritan Isuf Ekmekçiu” Çmimi me të cilin fillon ankandi i parë është 29,440 (njëzet e nëntë mijë e katërqind e dyzet) […]

Lexo Me Shume... →

Posted in: Ankande

Leave a Comment (0) →

Më datë 11.04.2018 , në ora 16:00 (të mërkurën), zhvillohet ankandi i dytë për shitjen e pasurisë së paluajtshme të debitorit

Kolaterali është: Pasuria e luajtshme është me të dhënat si më poshtë: “Arë", me nr. pasurie 58/25, vol. 8, fq. 28, ZK 1925, me sipërfaqe 8,750 m2, me adresë në Hamallë, Durrës, në pronësi të Jani Xhelal Xhemollari”        Çmimi me të cilin fillon ankandi i dytë është 4.900.000 (katër milion e nëntëqind mijë) […]

Lexo Me Shume... →

Posted in: Ankande, Uncategorized

Leave a Comment (0) →

Më datë 27.03.2018, në ora 16:00 (të martën), zhvillohet ankandi i tretë për shitjen e pasurisë së paluajtshme të debitorit

Kolaterali është: Pasuria e luajtshme është me të dhënat si më poshtë: – Automjetin autoveturë, të llojit “CHRYSLER”, tip. LX, mod. 300 C, me targë AA 603 NF, në pronësi të Shkëlzeni Agjensi sh.p.k. 2. Çmimi me të cilin fillon ankandi i dytë është 517,440 (pesëqind e shtatëmbëdhjetë mijë e katërqind e dyzet) lekë. 3. Ankandi do […]

Lexo Me Shume... →

Posted in: Ankande, Njoftime te Pergjithshme

Leave a Comment (0) →

Më datë 21.02.2018, në ora 16:00 (të mërkurën), zhvillohet ankandi i tretë për shitjen e pasurisë së paluajtshme të debitorit

Kolaterali është: Pasuria e paluajtshme është me të dhënat si më poshtë: “Arë, me nr. Pasurie 58/8, ZK.1925, vol.3, fq.142, sip. 5000 m2, e ndodhur në adresën Hamallë, Durrës, në pronësi të Jani Xhelal Xhemollari”, Çmimi me të cilin fillon ankandi i tretë është 2,660,000 (dy milion e gjashtëqind e gjashtëdhjetë mijë) lekë. 2. Ankandi […]

Lexo Me Shume... →

Posted in: Ankande, Uncategorized

Leave a Comment (0) →

Më datë 22.02.2018, në ora 16:00 (të enjten), zhvillohet ankandi i tretë për shitjen e pasurisë së paluajtshme të debitorit

Kolaterali ëshë: Pasuria e paluajtshme është me të dhënat si më poshtë: “Pasuria e llojit “garazh” me nr. 3/570, e regjistruar në volumin 54, faqe 14, Zona Kadastrale 8513, me sipërfaqe 18 m2, me adresë në rr. “H. Myshketa”, Durrës, në pronësi të Sinman Impex me NIPT J61825513U”. Çmimi me të cilin fillon ankandi i […]

Lexo Me Shume... →

Posted in: Ankande, Uncategorized

Leave a Comment (0) →

Më datë 16.01.201, në ora 16:00 (të martën), zhvillohet ankandi i dytë për shitjen e pasurisë së luajtshme të debitorit.

Kolaterali është: Pasuria e luajtshme është me të dhënat si më poshtë: “Automjeti autoveturë, i llojit Mercedes-Benz, tip 210, me emërtim tregtar E290TD, me nr. Identifikimi WDB2100171801925, ngjyrë e zezë, viti i prodhimit 1999, leje qarkullimi datë 13.11.2015, me targë AA567HS, në pronësi të Roland Aqilea Koka; Çmimi me të cilin fillon ankandi i dytë […]

Lexo Me Shume... →

Posted in: Ankande

Leave a Comment (0) →

Më datë 18.01.2018, në ora 16:00 (të enjten), zhvillohet ankandi i dytë për shitjen e pasurisë së paluajtshme të debitorit

Kolaterali është:   Pasuria e paluajtshme është me të dhënat si më poshtë: “Arë, me nr. Pasurie 58/8, ZK.1925, vol.3, fq.142, sip. 5000 m2, e ndodhur në adresën Hamallë, Durrës, në pronësi të Jani Xhelal Xhemollari”, Çmimi me të cilin fillon ankandi i dytë është 2,800,000 (dy milion e tetëqind mijë) lekë. 2. Ankandi do […]

Lexo Me Shume... →

Posted in: Ankande

Leave a Comment (0) →

Më datë 19.01.2018, në ora 16:00 (të premten), zhvillohet ankandi i dytë për shitjen e pasurisë së paluajtshme të debitorit

Kolaterali është: Pasuria e paluajtshme është me të dhënat si më poshtë: Pasuria e llojit “garazh”, me nr. 3/570, e regjistruar në volumin 54, faqe 14, Zona Kadastrale 8513, sip. 18 m2, me adresë në rr. “H. Myshketa”, Durrës, në pronësi të Sinman Impex. Çmimi me të cilin fillon ankandi i dytë është 2,800 (dy […]

Lexo Me Shume... →

Posted in: Ankande

Leave a Comment (0) →

Më 07.08.2017, në ora 16:00 (të henen), zhvillohet ankandi i dyte për shitjen e pasurive se paluajtshme te debitorit.

Kolaterali është: Pasuria e cilësuar si “Ndërtesë me numër pasurie 1/195, ZK 8594, vol. 19, fq. 110, me sip. 32 m2, me adresë në rr. “Baja e Vogël”, Shkodër, në pronësi të Dedë Pjetër Guri. – Çmimi me të cilin fillon ankandi i tretë është është 10,080 (dhjetë mijë e tetëdhjetë) euro. 2. Ankandi do […]

Lexo Me Shume... →

Posted in: Ankande

Leave a Comment (0) →
Page 1 of 6 12345...»