Ankandi i pare për shitjen e pasurise se paluajtshme te debitorit me pale kreditore Fondi “BESA”.sha

Ankandi i pare për shitjen e pasurise se paluajtshme te debitorit me pale kreditore Fondi “BESA”.sha

Më 19.09.2016, në ora 16:00 (të henen), zhvillohet ankandi i pare për shitjen e pasurise se paluajtshme te debitorit me pale kreditore Fondi “BESA”.sha. Kolaterali është: -Pasuria me nr.189/18, vol 3, faqe, 94,Zk.2704,sip.288 m2 truall, 90 m2 ndertese, ne pronesi ne Shpetim Hajredin Sules e ndodhur ne adresen Mjuth Bathore. – Çmimi me të cilin […]

Lexo Me Shume... →

Posted in: Ankande

Leave a Comment (0) →

Ankandi i dyte per shitjen e automjetit

Ankandi i dyte per shitjen e automjetit

Me date 13.7.2016, ora 16.00 (te merkuren) zhvillohet ankandi I dyte per shitjen e sendit te debitorit: Automjet autoveture, tip Benz ngjyre vishnje, viti I prodhimit 1992 ne pronesi te Ardian Polikron Xhani. Çmimi me te cilin fillon ankandi I dyte eshte 42.000 (dyzet e dy mije lek) Secili ofrues duhet të depozitojë bashkë me […]

Lexo Me Shume... →

Posted in: Ankande

Leave a Comment (0) →

Ankandi i dyte për shitjen e kolaterialit per shitjen e pasurise se dorezanesit Elez Hysen Kimça

Ankandi i dyte për shitjen e kolaterialit per shitjen e pasurise se dorezanesit Elez Hysen Kimça

Më Datë 20.05.2016, në ora 16:00 (te Henen), zhvillohet ankandi i dyte për shitjen e kolaterialit per shitjen e pasurise se dorezanesit Elez Hysen Kimça. Kolateriali eshte: -Automjeti Opel Vectra F69,ngjyra gri me targa: TR 7698 I Çmimi me të cilin fillon ankandi i dyte është  179,200 (Njeqind e shtadhjete e nente mije e dyqind) […]

Lexo Me Shume... →

Posted in: Ankande

Leave a Comment (0) →

Ankandi i pare për shitjen e kolaterialit per shitjen e pasurise se dorezanesit Elez Hysen Kimça

Ankandi i pare për shitjen e kolaterialit per shitjen e pasurise se dorezanesit Elez Hysen Kimça

Më Datë 09.05.2016, në ora 16:00 (te Henen), zhvillohet ankandi i pare për shitjen e kolaterialit per shitjen e pasurise se dorezanesit Elez Hysen Kimça Kolateriali eshte: -Automjeti Opel Vectra F69,ngjyra gri me targa: TR 7698 I Çmimi me të cilin fillon ankandi i parë është 320,000 (treqind e njezet mije ) leke. Ankandi do […]

Lexo Me Shume... →

Posted in: Ankande

Leave a Comment (0) →

Ankandi i Dyte për shitjen e Kolaterialit, per shitjen e pasurise se debitorit Kovaç Baçja

Ankandi i Dyte për shitjen e Kolaterialit, per shitjen e pasurise se debitorit Kovaç Baçja

Më Datë 14.03.2016, në ora 16:00 (te henen), zhvillohet ankandi i dyte për shitjen e kolaterialit, per shitjen e pasurise se debitorit Kovaç Baçja Kolaterali eshte : – Toke Are me siperfaqe 1910 m2, Zona Kadastrale 2636, Indeksi i Hartes Kadastrale TR-K-34-112-164 D, me Nr. Pasurie 37/15, regjistruar ne Volumin 14, Faqe 164 me vendndodhje […]

Lexo Me Shume... →

Posted in: Ankande

Leave a Comment (0) →

Ankandi i Dyte për shitjen e Kolaterialit, per shitjen e pasurise se dorezanesit Juli Ramiz Lilo

Ankandi i Dyte për shitjen e Kolaterialit, per shitjen e pasurise se dorezanesit Juli Ramiz Lilo

Më Datë 07.03.2016, në ora 16:00 (te henen), zhvillohet ankandi i dyte për shitjen e kolaterialit, per shitjen e pasurise se dorezanesit Juli Ramiz Lilo i dtl.04.06.1979 Kolateriali eshte: Automjeti tip Furgon Volkswagen me targa: AA 713 DO. Çmimi me të cilin fillon ankandi i parë është 840 Euro (teteqind e dyzet euro) ose 115,920 […]

Lexo Me Shume... →

Posted in: Ankande

Leave a Comment (0) →

Ankandi i pare për shitjen e kolaterialit per shitjen e pasurise se dorezanesit Juli Ramiz Lilo

Ankandi i pare për shitjen e kolaterialit per shitjen e pasurise se dorezanesit Juli Ramiz Lilo

Më Datë 22.02.2016, në ora 16:00 (te Henen), zhvillohet ankandi i pare për shitjen e kolaterialit per shitjen e pasurise se dorezanesit Juli Ramiz Lilo i dtl.04.06.1979 Kolateriali eshte: Automjeti tip Furgon Volkswagen me targa: AA 713 DO. Çmimi me të cilin fillon ankandi i parë është 1,200 (njemije e dyqind)Euro ose 166,224 (njeqind e […]

Lexo Me Shume... →

Posted in: Ankande

Leave a Comment (0) →

Ankandi i pare për shitjen e kolaterialit per shitjen e pasurise se pales debitore Naim Sulejman Buci

Ankandi i pare për shitjen e kolaterialit per shitjen e pasurise se pales debitore Naim Sulejman Buci

Më Datë 01.02.2016, në ora 16:00 (te henen), zhvillohet ankandi i pare për shitjen e kolaterialit per shitjen e pasurise se pales debitore Naim Sulejman Buci i dtl 03.10.1966. Kolateriali eshte: –Autoveture Toyota, me targe TR 7770 L, e tipit  K29 me Nr. Identifikimi  EBK26J250014401, Ngjyre jeshile, vit prodhimi 2006, ne pronesi te Naim Buci. […]

Lexo Me Shume... →

Posted in: Ankande

Leave a Comment (0) →

Ankandi i dyte për shitjen e kolaterialit per shitjen e pasurise se pales debitore Naim Sulejman Buci

Ankandi i dyte për shitjen e kolaterialit per shitjen e pasurise se pales debitore Naim Sulejman Buci

Më Datë 18.01.2016, në ora 16:00 (te Henen), zhvillohet ankandi i dyte për shitjen e kolaterialit per shitjen e pasurise se pales debitore Naim Sulejman Buci i Dtl. 03.10.1966. Kolateriali eshte:- Automjet me targa TR 7776 U, i cili eshte sekuestruar dhe parkuar nga Permbaruesi Gjyqesor. Çmimi me të cilin fillon ankandi i dyte është […]

Lexo Me Shume... →

Posted in: Ankande

Leave a Comment (0) →

Ankandi i Dyte për shitjen e kolaterialit të “Fondi BESA” sh.a, per nje kredi te pa kthyer

Ankandi i Dyte për shitjen e kolaterialit të “Fondi BESA” sh.a, per nje kredi te pa kthyer

Më Datë 24.12.2015, në ora 16:00 (të enjten), zhvillohet ankandi i dyte për shitjen e kolaterialit të “Fondi BESA” sh.a , per nje kredi te pa kthyer. Kolateriali eshte : 1-Piste Vrapimi Treadmill TR 1903ST, 2-Torndo (pajisje multi funksionale) – DK2000, 3-Piste Vrapimi Sportive-48216341-GT, 4-Biciklete profesionale, 4 cope, 5- Pajisje per shpinen Teknogym 3 cope […]

Lexo Me Shume... →

Posted in: Ankande

Leave a Comment (0) →
Page 4 of 6 «...23456