Më 04.08.2017, në ora 16:00 (të premten), zhvillohet ankandi i dyte për shitjen e pasurive se paluajtshme te debitorit.

Kolaterali është: -Pasuria e cilësuar si “Apartament me numër pasurie 4/33+2-15, ZK 8514, vol. 34, fq.223, me sip. 90.1 m2, me adresë në rr. “Skënderbej”, lagjia 4, hyrja 2, ap. 15, Durrës”, në pronësi të Teidi Shpëtim Doraci dhe Mercedes Bujar Doraci. Çmimi me të cilin fillon ankandi i dytë është 28,000 (njëzet e tetë […]

Lexo Me Shume... →

Posted in: Ankande

Leave a Comment (0) →

Më 13.06.2017, në ora 16:00 (të marten), zhvillohet ankandi i pare për shitjen e pasurive se paluajtshme te debitorit.

  Kolaterali është: Apartament, me sipërfaqe 87 m2, me numër pasurie 27/2+1-2, e regjistruar në ZK 2932, volumi 5, faqja 103, me adresë në lagjen “Dobrovë”, Peshkopi në pronësi të Bashkim Maliq Tahiri, Maliq Vesel Tahiri, Bukurie Mehmet Tahiri, Lulzim Maliq Tahiri, Fatos Maliq Tahiri dhe Majlinda Mexhit Tahiri”. Çmimi me të cilin fillon ankandi i […]

Lexo Me Shume... →

Posted in: Ankande

Leave a Comment (0) →

Më 06.06.2017, në ora 16:00 (të marten), zhvillohet ankandi i trete për shitjen e pasurive se paluajtshme te debitorit.

Kolaterali është: – Tokë pyll, me sipërfaqe prej 61.9 (gjashtëdhjetë e një pikë nëntë) hektarë, e regjistruar si pasuria me nr. Ip. 172, Zona Kadastrale   1188, regjistruar në regjistrin hipotekor nr. 14-172, datë 24.05.2007, datë 24.05.2007, me adresë në Biovizhdë, Përmet, në pronësi të z. Zenel Shefqet Çaçi. – Çmimi me të cilin fillon […]

Lexo Me Shume... →

Posted in: Ankande

Leave a Comment (0) →

Më 06.04.2017, në ora 16:00 (të enjten), zhvillohet ankandi i trete për shitjen e pasurive se paluajtshme te debitorit.

Kolaterali është: – Arë+Truall, me sipërfaqe 1360 m2, në ZK 1869, me Nr. Pasurie 146/5, vol. 4, fq. 52, e regjistruar në ZRPP Shkodër, në pronësi të Gëzim Nikë Prroni, Agetina Nikollë Prroni, Sose Kolë Prroni, Mirë Nikë Prroni, Alda Nikë Prroni, Agron Nikë Prroni, Age Nikë Prroni, Lindita Nikë Prroni. 1.Çmimi me të cilin […]

Lexo Me Shume... →

Posted in: Ankande

Leave a Comment (0) →

Më 07.04.2017, në ora 16:00 (të premten), zhvillohet ankandi i dyte për shitjen e pasurive se paluajtshme te debitorit.

Kolaterali është: – Tokë pyll, me sipërfaqe prej 61.9 (gjashtëdhjetë e një pikë nëntë) hektarë, e regjistruar si pasuria me nr. Ip. 172, Zona Kadastrale   1188, regjistruar në regjistrin hipotekor nr. 14-172, datë 24.05.2007, datë 24.05.2007, me adresë në Biovizhdë, Përmet, në pronësi të z. Zenel Shefqet Çaçi. 1.Çmimi me të cilin fillon ankandi i […]

Lexo Me Shume... →

Posted in: Ankande

Leave a Comment (0) →

Më 07.03.2017, në ora 16:00 (të marten), zhvillohet ankandi i pare për shitjen e pasurive se paluajtshme te debitorit.

Kolaterali është: – Tokë pyll, me sipërfaqe prej 61.9 (gjashtëdhjetë e një pikë nëntë) hektarë, e regjistruar si pasuria me nr. Ip. 172, Zona Kadastrale   1188, regjistruar në regjistrin hipotekor nr. 14-172, datë 24.05.2007, datë 24.05.2007, me adresë në Biovizhdë, Përmet, në pronësi të z. Zenel Shefqet Çaçi. Çmimi me të cilin fillon ankandi […]

Lexo Me Shume... →

Posted in: Ankande

Leave a Comment (0) →

Më 23.02.2017, në ora 16:00 (të enjten), zhvillohet ankandi i pare për shitjen e pasurive se paluajtshme te debitorit.

Kolaterali është: – Pasuria –Pemetore zk.2596, vol 13, fqaqe 182, Nr. Pasurie 70/105 Siperfaqja Totale 2197 m2. Adresa: Marikaj, Tirane ne pronesi te Dashnor Brako Karasani. Çmimi me të cilin fillon ankandi i parë është 787,440 (shtateqind e tetedhjete e shtate mije e katerqind e dyzete) leke. 1.Ankandi do të qëndrojë i publikuar nga data […]

Lexo Me Shume... →

Posted in: Ankande

Leave a Comment (0) →

Më 03.03.2017, në ora 16:00 (të prenten), zhvillohet ankandi i dyte për shitjen e pasurive se paluajtshme te debitorit.

Kolaterali është: 1- Pasuria e llojit Apartament me nr.9/239+1-7, zk.8572, sip.totale.97.1 m2 me adrese, Lagjia “Skender Libohova “ Lushnje ne pronesi te Leonard Fatmir Marra i dtl.27.04.1985 ne vleren 2,928,475 (dy miljon e nenteqind e njezet e tete mije e katerqind e shtatedhjete e pese ) leke. 2- Pasuria e llojit Apartament me nr.Pasurie 3/97+1-6, […]

Lexo Me Shume... →

Posted in: Uncategorized

Leave a Comment (0) →

Më 02.02.2017, në ora 16:00 (të enjten), zhvillohet ankandi i pare për shitjen e pasurive se paluajtshme te debitoreve.

Kolaterali është: Arë+Truall, me sipërfaqe 1360 m2, në ZK 1869, me Nr. Pasurie 146/5, vol. 4, fq. 52, e regjistruar në ZRPP Shkodër, në pronësi të Gëzim Nikë Prroni, Agetina Nikollë Prroni, Sose Kolë Prroni, Mirë Nikë Prroni, Alda Nikë Prroni, Agron Nikë Prroni, Age Nikë Prroni, Lindita Nikë Prroni Çmimi me të cilin fillon […]

Lexo Me Shume... →

Posted in: Uncategorized

Leave a Comment (0) →

Më 31.01.2017, në ora 16:00 (të marten), zhvillohet ankandi i pare për shitjen e pasurive se paluajtshme te debitoreve.

Kolaterali është:   1. Të shpall ankandin e tretë për shitjen e pasurisë së paluajtshme të debitorit: – Apartament, me nr Pasurie 496/198+1-31, vol 20, faqe 72, e ndodhur në zonën kadastrale 2460 me sipërfaqe 126.2 m2, me adresë në Linzë, Tiranë Çmimi me të cilin fillon ankandi i tretë është 33,569.2 (tridhjetë e tre […]

Lexo Me Shume... →

Posted in: Ankande

Leave a Comment (0) →
Page 2 of 6 12345...»