Archive for April, 2018

Më datë 14.05.2018 në ora 16:00 (të hënën) zhvillohet ankandin e tretë për shitjen e pasurisë së paluajtshme të debitorit me të dhënat si më poshtë:

Kolaterali është: Arë", me nr. pasurie 58/25, vol. 8, fq. 28, ZK 1925, me sipërfaqe 8,750 m2, me adresë në Hamallë, Durrës, në pronësi të Jani Xhelal Xhemollari” Çmimi me të cilin fillon ankandi i tretë është 4,655,000 (katër milion e gjashtëqind e pesëdhjetë e pesë mijë) lekë. Ankandi do të qëndrojë i publikuar nga data […]

Lexo Me Shume... →

Posted in: Ankande

Leave a Comment (0) →

Më datë 25.04.2018, në ora 16:00 (të mërkurën) zhvillohet ankandi i pare ankandin e parë për shitjen e pasurisë së paluajtshme të debitorit

Kolaterali është: Pasuria e llojit "Njësi", me nr. Pasurie 6/477-N.14, volumi 22, fq. 67, me sipërfaqe 56.74 m2, e ndodhur në Zonën Kadastrale nr. 8524”, me adresë në lagjen “Aqif Pasha”, Elbasan, në pronësi të Dritan Isuf Ekmekçiu” Çmimi me të cilin fillon ankandi i parë është 29,440 (njëzet e nëntë mijë e katërqind e dyzet) […]

Lexo Me Shume... →

Posted in: Ankande

Leave a Comment (0) →