Archive for April, 2017

Më 06.06.2017, në ora 16:00 (të marten), zhvillohet ankandi i trete për shitjen e pasurive se paluajtshme te debitorit.

Kolaterali është: – Tokë pyll, me sipërfaqe prej 61.9 (gjashtëdhjetë e një pikë nëntë) hektarë, e regjistruar si pasuria me nr. Ip. 172, Zona Kadastrale   1188, regjistruar në regjistrin hipotekor nr. 14-172, datë 24.05.2007, datë 24.05.2007, me adresë në Biovizhdë, Përmet, në pronësi të z. Zenel Shefqet Çaçi. – Çmimi me të cilin fillon […]

Lexo Me Shume... →

Posted in: Ankande

Leave a Comment (0) →