Archive for March, 2017

Më 06.04.2017, në ora 16:00 (të enjten), zhvillohet ankandi i trete për shitjen e pasurive se paluajtshme te debitorit.

Kolaterali është: – Arë+Truall, me sipërfaqe 1360 m2, në ZK 1869, me Nr. Pasurie 146/5, vol. 4, fq. 52, e regjistruar në ZRPP Shkodër, në pronësi të Gëzim Nikë Prroni, Agetina Nikollë Prroni, Sose Kolë Prroni, Mirë Nikë Prroni, Alda Nikë Prroni, Agron Nikë Prroni, Age Nikë Prroni, Lindita Nikë Prroni. 1.Çmimi me të cilin […]

Lexo Me Shume... →

Posted in: Ankande

Leave a Comment (0) →

Më 07.04.2017, në ora 16:00 (të premten), zhvillohet ankandi i dyte për shitjen e pasurive se paluajtshme te debitorit.

Kolaterali është: – Tokë pyll, me sipërfaqe prej 61.9 (gjashtëdhjetë e një pikë nëntë) hektarë, e regjistruar si pasuria me nr. Ip. 172, Zona Kadastrale   1188, regjistruar në regjistrin hipotekor nr. 14-172, datë 24.05.2007, datë 24.05.2007, me adresë në Biovizhdë, Përmet, në pronësi të z. Zenel Shefqet Çaçi. 1.Çmimi me të cilin fillon ankandi i […]

Lexo Me Shume... →

Posted in: Ankande

Leave a Comment (0) →