Archive for January, 2017

Më 02.02.2017, në ora 16:00 (të enjten), zhvillohet ankandi i pare për shitjen e pasurive se paluajtshme te debitoreve.

Kolaterali është: Arë+Truall, me sipërfaqe 1360 m2, në ZK 1869, me Nr. Pasurie 146/5, vol. 4, fq. 52, e regjistruar në ZRPP Shkodër, në pronësi të Gëzim Nikë Prroni, Agetina Nikollë Prroni, Sose Kolë Prroni, Mirë Nikë Prroni, Alda Nikë Prroni, Agron Nikë Prroni, Age Nikë Prroni, Lindita Nikë Prroni Çmimi me të cilin fillon […]

Lexo Me Shume... →

Posted in: Uncategorized

Leave a Comment (0) →

Më 31.01.2017, në ora 16:00 (të marten), zhvillohet ankandi i pare për shitjen e pasurive se paluajtshme te debitoreve.

Kolaterali është:   1. Të shpall ankandin e tretë për shitjen e pasurisë së paluajtshme të debitorit: – Apartament, me nr Pasurie 496/198+1-31, vol 20, faqe 72, e ndodhur në zonën kadastrale 2460 me sipërfaqe 126.2 m2, me adresë në Linzë, Tiranë Çmimi me të cilin fillon ankandi i tretë është 33,569.2 (tridhjetë e tre […]

Lexo Me Shume... →

Posted in: Ankande

Leave a Comment (0) →

Më 31.01.2017, në ora 16:00 (të marten), zhvillohet ankandi i pare për shitjen e pasurive se paluajtshme te debitoreve.

Kolaterali është:   -Pasuria e llojit Apartament me nr. 9/239+1-7, zk.8572, sip.totale.97.1 m2 me adrese Lgj.”Skender Libohova “Lushnje, eshte ne vleren4,183,535 (kater miljon e njeqind e tetedhjete e tre mije e peseqind e tridhjete e pese) leke.   -Pasuria e llojit Apartament me nr.pasurie 3/97 +1-6, zk.1582 me sip.totale 58 m2 e ndodhur ne adresen […]

Lexo Me Shume... →

Posted in: Ankande

Leave a Comment (0) →

Më 03.02.2017, në ora 16:00 (të premten), zhvillohet ankandi i dyte për shitjen e pasurise se paluajtshme te debitorit me pale kreditore “BKT”.sha.

Kolaterali është: Arë + truall+ndërtesë, me sipërfaqe totale 560m2, me sipërfaqe trualli 400 m2, me sipërfaqe ndërtese 104.03 m2, me numër pasurie 1089/2, ndodhur në Zonën Kadastrale nr. 2087, volumi 21, fq. 172, me adresë në Karbunarë e Poshtme, Lushnje, ne pronësi të Fato Abas Qerreti,        Çmimi me të cilin fillon ankandi i dytë është […]

Lexo Me Shume... →

Posted in: Ankande

Leave a Comment (0) →

Më 03.02.2017, në ora 16:00 (të premten), zhvillohet ankandi i dyte për shitjen e pasurise se paluajtshme te debitorit me pale kreditore “BKT”.sha.

Kolaterali është: Arë, me sipërfaqe totale 4,464 m2, me numër pasurie 861/1, të ndodhur në Zonën Kadastrale nr. 2087, vol.11, fq. 198, me adresë në Karbunarë, Lushnje, në pronësi të Fatos Abas Qerreti.        Çmimi me të cilin fillon ankandi i dytë është 2,499,840 (dy milion e katërqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e tetëqind […]

Lexo Me Shume... →

Posted in: Ankande

Leave a Comment (0) →