Archive for December, 2016

Më 29.12.2016, në ora 16:00 (të enjten), zhvillohet ankandi i pare për shitjen e pasurise se paluajtshme te debitorit me pale kreditore “BKT”.sha.

Kolaterali është: Arë + truall+ndërtesë, me sipërfaqe totale 560m2, me sipërfaqe trualli 400 m2, me sipërfaqe ndërtese 104.03 m2, me numër pasurie 1089/2, ndodhur në Zonën Kadastrale nr. 2087, volumi 21, fq. 172, me adresë në Karbunarë e Poshtme, Lushnje.        Çmimi me të cilin fillon ankandi i parë është 4,121,280 (katër milion e njëqind e […]

Lexo Me Shume... →

Posted in: Ankande

Leave a Comment (0) →

Më 29.12.2016, në ora 16:00 (të enjten), zhvillohet ankandi i pare për shitjen e pasurise se paluajtshme te debitorit me pale kreditore “BKT”.sha.

Kolaterali është: Arë, me sipërfaqe totale 4,464 m2, me numër pasurie 861/1, të ndodhur në Zonën Kadastrale nr. 2087, vol.11, fq. 198, me adresë në Karbunarë, Lushnje.        Çmimi me të cilin fillon ankandi i parë është 3,571,200 (tre milion e pesëqind e shtatëdhjetë e një mijë e dyqind) lekë Ankandi do të qëndrojnë të […]

Lexo Me Shume... →

Posted in: Ankande

Leave a Comment (0) →

Ankandi i dyte për shitjen e pasurise se paluajtshme te debitorit me pale kreditore “NBG”.sha.

Ankandi i dyte për shitjen e pasurise se paluajtshme te debitorit me pale kreditore “NBG”.sha.

Më 05.01.2017, në ora 16:00 (të enjten), zhvillohet ankandi i dyte për shitjen e pasurise se paluajtshme te debitorit me pale kreditore “NBG”.sha. Kolaterali është: Apartament, me nr Pasurie 496/198+1-31, vol 20, faqe 72, e ndodhur në zonën kadastrale 2460 me sipërfaqe 126.2 m2, me adresë në Linzë, Tiranë. Vlera me te cilen fillon ankandi […]

Lexo Me Shume... →

Posted in: Ankande

Leave a Comment (0) →

Ankandi i dyte për shitjen e pasurise se luajtshme te debitorit me pale kreditore Fondi “BESA”.sha.

Ankandi i dyte për shitjen e pasurise se luajtshme te debitorit me pale kreditore Fondi “BESA”.sha.

 Më 15.12.2016, në ora 16:00 (të enjten), zhvillohet ankandi i dyte për shitjen e pasurise se luajtshme te debitorit me pale kreditore Fondi “BESA”.sha. -Autoveture e tipit  Smart  me targa AA 696 GX  Benzine, ngjyre e bardhe , ne pronesi te Juli Ramiz Lilo   1.  Çmimi me të cilin fillon ankandi i parë është […]

Lexo Me Shume... →

Posted in: Ankande

Leave a Comment (0) →