Archive for May, 2016

Ankandi i dyte për shitjen e kolaterialit per shitjen e pasurise se dorezanesit Elez Hysen Kimça

Ankandi i dyte për shitjen e kolaterialit per shitjen e pasurise se dorezanesit Elez Hysen Kimça

Më Datë 20.05.2016, në ora 16:00 (te Henen), zhvillohet ankandi i dyte për shitjen e kolaterialit per shitjen e pasurise se dorezanesit Elez Hysen Kimça. Kolateriali eshte: -Automjeti Opel Vectra F69,ngjyra gri me targa: TR 7698 I Çmimi me të cilin fillon ankandi i dyte është  179,200 (Njeqind e shtadhjete e nente mije e dyqind) […]

Lexo Me Shume... →

Posted in: Ankande

Leave a Comment (0) →