Archive for January, 2015

Shitje e Kolaterialit të Bankës Kombëtare Tregtare sh.a. “Truall + Ndërtesë” (Ankandi i Parë)

Shitje e Kolaterialit të Bankës Kombëtare Tregtare sh.a. “Truall + Ndërtesë” (Ankandi i Parë)

Më datë13.2.2015, në ora 16:00 (të Premten), zhvillohet ankandi i parë për shitjen e kolaterialit të Bankës Kombëtare Tregtare sh.a., për një kredi të pakthyer: Kolaterali është: – Truall + ndërtesë me sipërfaqe 68 m2, në zonën kadastrale nr. 8594, me nr.pasurie 217/7, volum 25, faqe 113, ideksi i hartës SH-0-7, me adrësë Lagjia “Perash”, […]

Lexo Me Shume... →

Posted in: Ankande

Leave a Comment (0) →